Rreklamačný proces

Reklamačný proces sa riadi podľa všeobecných záručných a reklamačných podmienok popísaných v obchodných podmienkach v článku 7, ak tu nie je uvedené inak.

Záruka sa vzťahuje na všetky elektrické spotrebiče. Ak sa na zakúpenom výrobku prejaví chyba, spotrebiteľ má právo túto chybu reklamovať.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu. Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote.

Všeobecná záruka na výrobky je stanovená na 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave a nemohol byť v čase trvania záruky používaný.

Ak dôjde k výmene výrobku, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového výrobku.

Obchodná organizácia je povinná pri predaji výrobok vybaliť, preukázať jeho kompletnosť a neporušenosť.

Prípadné dodatočné reklamácie na mechanické poškodenie výrobku a jeho kompletnosť nebudú uznané.

Spotrebiteľ je povinný počas trvania doby záruky si uschovať záručný list (doklad o zaplatení) výrobku. Akékoľvek úpravy na výrobku počas záručnej doby nie sú povolené.

Zariadenie je možné používať iba v zmysle návodu na použitie.

Nedodržanie hore uvedených skutočností bude mať za následok zánik záruky!

Bez písomného súhlasu, nie je záruka v prípade opätovného predaja zariadenia prevoditeľná.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak výrobok nebol ešte použitý, môže kupujúci namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu výrobku alebo ak sa chyba týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný výrobok za bezchybný. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať, ako výrobok bez chyby, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb výrobok riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na zľavu z ceny výrobku.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené :

mechanickým poškodením dopravou a nešetrným zaobchádzaním

- nesprávnym použitím

- nevhodným elektrickým zapojením

- nevhodným elektrickým napätím

- znečistením a zanedbanou údržbou

- použitím nevhodného príslušenstva

- neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou)

- inými neodbornými zásahmi

V prípade reklamácie kontaktuje prosím: reklamacie@ecotechnologies.sk

V prípade poruchy sa prosím obráťte na servis@ecotechnologies.sk.


ZÁRUČNÉ OPRAVY

Opravy v záručnej a pozáručnej dobe vykonáva ECO Technologies s.r.o.. resp. ním poverená záručná opravovňa.

Bezplatná oprava bude uskutočnená v záručnej dobe po predložení správne a úplne vyplneného záručného listu (dokladu o nákupe).


PROTOKOL

    - v prípade, že ste si výrobok zakúpili cez náš e-shop, vypíšte prosím SERVISNÝ-REKLAMAČNÝ PROTOKOL a zašlite spolu s výrobkom na adresu uvedenú nižšie, prípadne doručte osobne do našej pobočky v Košiciach.


ADRESA ZÁRUČNEJ OPRAVOVNE

ECO Technologies s.r.o.
Moldavská cesta 43
040 01 Košice
+421 908 455 369
obchod@ecotechnologies.sk