ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

DOTÁCIE NA FOTOVOLTICKÉ PANELY

PODMIENKY PODPORY

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú v rokoch 2023 až 2029 podporované inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Nový národný projekt, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra, je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov.

Inštalácie sú umožnené od 30.10.2023, poukážky sa budú vydávať v 1. štvrťroku 2024

Poskytovanie pomoci sa v projekte Zelená domácnostiam riadi Všeobecnými podmienkami podpory, ktoré SIEA zverejnila 30.10.2023. Od tohto dátumu je možné realizovať inštalácie podporovaných zariadení, nie je nutné čakať na vydanie poukážky. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém, zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory.

Tisícky podporovaných zariadení

Finančné príspevky bude možné využiť na inštaláciu zariadení, ktoré splnia technické a environmentálne požiadavky a budú uvedené v zozname oprávnených zariadení v čase podávania žiadosti o preplatenie poukážky. Registrácia zariadení prebieha od augusta 2023. Zoznam zariadení SIEA priebežne dopĺňa. Aktuálne je zaevidovaných vyše 2900 oprávnených zariadení.

Fotovoltické panely

    Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW
  • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
  • Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti.
  • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu.
  • Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia.
  • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny.
  • Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW.
  • V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW. NOVÉ

Príspevok pre rodinné domy od 500 € do 4025 €

Príspevok do 575 € na jeden byt

Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v novom projekte Zelená domácnostiam sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktoré SIEA zverejnila 30.10.2023.

Od tohto dátumu je možné realizovať inštalácie zariadení, ktoré bude možné podporiť. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory.

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude uskutočňovaná prostredníctvom poukážok, ktoré budú vydávané na základe žiadosti podanej domácnosťou a po aktivácii poukážky zhotoviteľom. Presný termín oprávneného obdobia, počas ktorého bude možné vydávať poukážky a požiadať o preplatenie poukážky, bude uvedený v Osobitných podmienkach podpory, ktoré budú zverejnené po spustení nového informačného systému.

Na stiahnutie: 

Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V2

zverejnené 14.11.2023 | 954 kB | PDF

 Stiahnuť

Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 14.11.2023 – Usmernenie č.1

zverejnené 14.11.2023 | 667 kB | PDF

 Stiahnuť