Overené zákazníkmi
KATEGÓRIE

Dotácie na tepelné čerpadlá

Dosahovanie čo najväčšej energetickej hospodárnosti rodinných domov sa stáva čoraz naliehavejšou prioritou. Slovenská inovačná a energetická agentúra (skratka SIEA) v rámci národného projektu Zelená domácnostiam ponúka možnosť získania dotácie na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie.

Čo je predmetom dotácie?

Dotácia je určená na inštaláciu malých zariadení vyrábajúcich teplo z obnoviteľných zdrojov energie v rodinných domoch. V tomto prípade je malým zariadením tepelné čerpadlo, ktoré zabezpečí pokrytie energie potrebnej na vykúrenie objektu užívaného fyzickými osobami na bývanie.

Môžem aj ja žiadať o poskytnutie dotácie?

O poskytnutie dotácie na inštaláciu tepelného čerpadla v rodinnom dome môžete požiadať v prípade, že ste fyzická osoba, ktorá:

  • je vlastníkom rodinného domu
  • je bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
  • je podielovým spoluvlastníkom rodinného domu a má oprávnenie rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou (nehnuteľnosťou) podľa väčšiny podielov

Podmienky, ktoré musia byť dodržané

Dotácia na inštaláciu tepelného čerpadla je poskytovaná za podmienky, že v dôsledku jeho inštalácie nedôjde k odpojeniu objektu určeného na bývanie od systému centralizovaného zásobovania teplom (CTZ) alebo inštaláciou nepríde k negatívnemu ovplyvneniu parametrov CTZ.

Dotáciu môžete získať na čerpadlá typu vzduch-voda, zem-voda a voda-voda, ktoré musia vyhovovať stanoveným technickým podmienkam. Tepelné čerpadlá tiež musia primárne slúžiť na vykurovanie rodinného domu. Podľa spôsobu odovzdávania tepla do priestoru však môžu byť použité aj na jeho ochladenie.

Akú dotáciu dostanem a na čo môžem peniaze použiť?

Na 1 kW výkonu tepelného čerpadlamôžete získať 370 , pričom maximálna výška dotácie je stanovená na sumu 3 700 €.

V rámci dotácie môžete získané finančné prostiedky použiť na zakúpenie tepelného čerpadla, akumulačného zásobníka vody, komponentov súvisiacich s prevádzkoutepelného čerpadla, montážneho materiálu a na úhradu montážnych prác, skúšok a revízií.

Aj na tepelné čerpadlá Daikin Altherma

Na tepelné čerpadlo Daikin Altherma je možné získať dotáciu každý mesiac. Oplatí sa tak ešte viac, hoci samotné tepelné čerpadlo Daikin vyniká špičkovou kvalitou, nízkou spotrebou a dlhou životnosťou. Jednoducho kvalitný servis od skúsených špecialistov.

Hlavné výhody Daikin Altherma:

  • 2v1 - kúrenie aj chladenie
  • kvalitné prevedenie a dlhá životnosť
  • veľmi nízka spotreba
  • profi inštalácia a servis
  • možné pripojenie k solárnym panelom

Nepremeškajte termíny dotácie!

Dotáciu na inštaláciu tepelných čerpadiel vo forme vydanej poukážky, totiž možno získať iba počas priebehu jednotlivých kôl, ktoré sú časovo ohraničené. Pre každé kolo sú tiež stanovené osobitné podmienky, ktoré zohľadňujú aktuálne ciele projektu. Špecifikujú najmä typ dotovaných zariadení, oprávnené územia (regióny) v rámci ktorých môžu byť dotované tepelné čerpadlá inštalované a ďalšie podmienky.

Najbližšie kolá budú prebiehať v termínoch:
kolo Dátum Zariadenie Alokácia BSK (€)
Alokácia   mimo BSK      (€) Odhad počtu poukážok Vydaný počet poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti o preplatenie do
6. 4.4.2017 teplo   2 000 000 980 992 4.5.2017 4.7.2017
7. 18.4.2017 elektrina*   1 000 000 366 339 18.5.2017 18.7.2017
8. 2.5.2017 teplo   1 500 000 735 767 1.6.2017 2.8.2017
9. 16.5.2017 elektrina**   900 000 330 306 15.6.2017 16.8.217
10. 23.5.2017 teplo 1 200 0001
  588 490 23.6.2017 24.8.2017
11. 30.5.2017 teplo   1 100 000 539 561 29.6.2017 30.8.2017
12. 27.6.2017 teplo   1 100 000 539 559 27.7.2017 27.9.2017
13. 11.7.2017 elektrina***   900 000 330 316 10.8.2017 11.10.2017
14. 8.8.2017 teplo   1 100 000 539   7.9.2017 8.11.2017
15. 19.9.2017 teplo   2 000 000 980   19.10.2017 19.12.2017
16. 10.10.2017 elektrina   950 000 348   9.11.2017 10.1.2018
17. 17.10.2017 teplo   1 250 000 612   16.11.2017 17.1.2018
Spolu 1 200 000 13 800 000 6 886    

Pred podaním žiadosti sa obráťte na oprávneného zhotoviteľa

Pred podaním žiadosti o poukážku je vhodné kontaktovať sa s oprávneným zhotoviteľom, ktorý vám pomôže preveriť či spĺňate podmienky na vydanie poukážky.

Vyberte si napríklad tepelné čerpadlo Dakin, ktoré vyhovuje nielen vašim požiadavkám, ale spĺňa stanovené technické podmienky. Zároveň si u oprávneného zhotoviteľa overte, či bude do stanoveného termínu zvolené tepelné čerpadlo možné dodať a nainštalovať. Zariadenie uvedené na poukážke sa totiž nemôže meniť a musí sa zhodovať s nainštalovaným.

Oprávnenému zhotoviteľovi dajte k dispozícii projekt rodinného domu, schému vykurovacej sústavy s výpočtom tepelných strát a nechajte si vypracovať cenovú ponuku s technickými návrhmi, ktoré využijete pri vyplňovaní žiadosti. Po akceptovaní cenovej ponuky uzatvorte so zhotoviteľom písomnú zmluvu. Do zmluvy zapracujte ustanovenia, ktoré odporúča SIEA.

Podanie žiadosti

V prípade, že ste si u zhotoviteľa overili a máte potvrdené, že inštaláciu tepelného čerpadla bude možné realizovať v stanovenom termíne, podajte si žiadosť o vydanie poukážky. Žiadosť o dotáciu môžete podať cez informačný systém webovej stránky národného projektu Zelená domácnostiam.  Stránka disponuje presným návodom, ktorý vám vypĺňanie žiadosti uľahčí.

Čo nasleduje po podaní žiadosti?

V prípade schválenia vašej žiadosti vám do 30 dní od potvrdenia žiadosti o vydanie poukážky bude doručená zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia. Spolu so zmluvou vám bude doručená poukážka. Nezabudnite, že poukážku si u oprávneného zhotoviteľa musíte uplatniť najneskôr do 30 dní od dátumu vydania a inštalácia musí byť vykonaná do 3 mesiacov. Dátum je samozrejme uvedený na poukážke.

Inštalácia a uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky

Po uplatnení poukážky bude zhotoviteľom najneskôr do stanoveného termínu platnosti poukážky zrealizovaná inštalácia tepelného čerpadla, vrátane všetkých skúšok a revízií potrebných na uvedenie zariadenia do prevádzky. Zariadenie musí byť funkčné a schopné prevádzky minimálne počas obdobia dvoch rokov.

Zhotoviteľ pomôže s administratívou a požiada o preplatenie poukážky

Zmluva o preplácaní poukážok, ktorú zhotoviteľ podpísal pred zaradením do zoznamu zhotoviteľov, ho zaväzuje k tomu, aby väčšinu administratívnej agendy súvisiacej s poskytnutou dotáciou vybavil za vás. Odovzdajte mu teda poukážku, zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky a tiež ostatné povinné prílohy.

Zhotoviteľ požiada SIEA o preplatenie poukážky. Musí tak urobiť do 3 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. Súčasťou žiadosti, resp. jej povinných príloh sú fotografie z inštalácie tepelného čerpadla, ktoré vyhotoví zhotoviteľ. Slovenská inovačná a energetická agentúra preverí oprávnenosť výdavkov pri inštalácii, posúdi rozsah inštalácie a porovná či reálne nainštalované zariadenie sa zhoduje so zariadením uvedeným na poukážke.  Následne sumu uvedenú na poukážke preplatí zhotoviteľovi.

Dotácie na dosah ruky – nepremeškajte ich!

Národný projekt Zelená domácnostiam ponúka vhodné podmienky na získanie dotácie na zariadenia, ktoré efektívnym využívaním obnoviteľných zdrojov energie budú spoľahlivo a dlhodobo znižovať vaše prevádzkové náklady na vykurovanie, či ohrev teplej vody. Odporúčame vám využiť príležitosť získať štátnu dotáciu. Na záver už dôvod asi nikomu vysvetľovať nemusíme. Veď inštaláciou tepelného čerpadla môžete ušetriť až niekoľko tisíc euro! V prípade záujmu nás kontaktujte a preberieme vaše možnosti i očakávania.

 

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať na e-mailovej adrese obchod@ecotech.sk alebo na tel.čísle 0917 733 013, v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.
 
Sme certifikovaným inštalatérom tepelných čerpadiel:
zoradiť podľa: ceny názvu počet na stránke : 12 | 16 | 24